Hyundai garancija 5+2

Hyundai garancija 5+2

Hyundai garancija - 5+2 godine garancije

OPŠTE

Preuzimanje vozila prilikom kupovine

Vozilo će, pre predaje od strane ovlašćenog prodavca, biti pregledano shodno zahtevima kontrolnog pregleda proizvođača. Prilikom preuzimanja vozila, potpisaćete primopredajni zapisnik, kao i memorandum o registraciji i terminu prvog servisnog pregleda, čiji će jedan deo zadržati prodavac.

 

Odgovornost vlasnika

Preriodični pregledi vozila i servisi

Redovno odžavanje koje obavlja kvalifikovano, obučeno osoblje je ključ za bezbednost i pouzdanost Vašeg vozila i preduslov za ostvarivanje garatnih prava. Svaki servisni pregled treba da bude upisan i overen u sevrisnoj knjižici. Spisak ovlašćenih servisa je sastavni deo servisne knjižice. “Hyundai Srbija d.o.o. Beograd” zadržava pravo da isti promeni. Uvek proverite da li je servis i dalje ovlašćen za servisiranje Hyundai vozila. Proveru možete izvršite putem telefona 011 2252 354 ili putem web sajta www.hyundai.co.rs. “Hyundai Srbija d.o.o. Beograd” zadržava pravo da isključi vozilo iz garancije ukoliko su popravke i/ili servisni pregledi obavljani u neovlašćenim servisima, bez obzira na karakter i obim takvih popravki.

 

Svakodnevno održavanje

Pregled vozila pre svake vožnje, a prema upustvima iz servisne knjižice i upustva za upotrebu je obaveza vozača.

 

Odgovornost proizvođača

’’Hyundai Motor Company’’ (u daljem tekstu HMC), kao proizvođač vozila robne marke Hyundai daje garanciju u trajanju od 60 meseci bez ograničenja broja pređenih kilometara sa važenjem na svim teritorijama, a od dana izdavanja računa za kupovinu vozila kupcu.

 

Tehnička dokumentacija

Servisna knjižica je zvaničan dokument. U slučaju prodaje vozila, molimo Vas, predajte je novom vlasniku. Servisnom knjižicom, vlasnik vozila dokazuje da je vozilo redovno održavano u ovlašćenim servisima i ostvaruje pravo na garanciju. U slučaju gubitka servisne knjižice, izdavanje duplikata se naplaćuje prema važećem cenovniku “Hyundai Srbija d.o.o. Beograd”.

GARANCIJA

Saobraznost robe ugovoru – zakonska garancija

’’Hyundai Srbija d.o.o.’’ za vozila robne marke Hyundai i rezervne delove istih, obezbeđuje potrošačima, u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru, sva prava u skladu sa članovima 50 do 53 Zakona o zaštiti potrošača. Saobraznost počinje da važi od dana izdavanja računa za vozilo kupcu i traje 24 meseca, bez ograničenja kilome-traže. Na delove automobila čiji je vek trajanja kraći od 24 meseca, rok odgovornosti za nesaobraznost robe ugovoru je srazmeran roku trajanja pojedinačnog dela.

 

Ugovorna garancija

Ugovorna garancija stupa na snagu datumom izdavanja računa za vozilo kupcu i traje do isteka 60-tog meseca bez obzira na pređenu kilometražu. Ugovorna garancija koju daje ’’Hyundai Srbija d.o.o.’’ ne umanjuje prava kupca po osnovu saobraznosti robe ugovoru.

 

Garancija na vozila za specijalne namene

Vozila za specijalne namene kao što su taksi, rent-a-car, auto škole i sl, imaju garanciju od 36 meseci ili 100.000 pređenih kilometara, a u zavisnosti od toga šta pre od ova dva nastupi. Davalac garancije se obavezuje da će obezbeđivati servis i rezervne delove u skladu sa propisima važećim na teritoriji Srbije u vreme kupovine vozila i da će svaku popravku po osnovu prava na garanciju izvršiti u primerenom roku za datu vrstu nedostatka računajući od datuma predaje vozila na popravak u ovlašćeni servis. Garancija na vozila za specijalne namene stupa na snagu datumom izdavanja računa za vozilo kupcu.

 

Rok važenja garancije za zamenjene delove i izvršene usluge u garantnom roku

Rok isticanja garancije za ugrađene (zamenjene) delove tehničkog proizvoda u garantnom roku, kao i na izvršene opravke po reklamacijama potrošača u garantnom roku traje zaključno sa danom isteka garantnog roka na tehničkom prizvodu – predmetnom vozilu.

 

Pravo na garanciju

Redovno propisano servisiranje i uredno overavana servisna knjižica su preduslov za ostvarenje garantnih prava. ’’Hyundai Srbija d.o.o.’’ i svi Hyundai ovlašćeni servisi u zemlji i inostranstvu daju garanciju na vozila robne marke Hyundai. “Hyundai Srbija d.o.o.” zadržava pravo da isključi vozilo iz garancije ukoliko su popravke i/ili servisni pregledi obavljani u neovlašćenim servisima, bez obzira na karakter i obim takvih popravki. Detaljnije u odeljku “Koji razlozi mogu da dovedu do poništavanja prava na garanciju”.

 

1. Šta je obuhvaćeno garancijom

Ovom garancijom su obuhvaćeni svi delovi koji su proizvedeni od strane HMC čiji vek trajanja je duži od 24 meseca i za koje se utvrdi da su neispravni zbog grešaka u materijalu, loše izrade i/ili pogrešne ugradnje, a u toku normalne eksploatacije vozila i prema proceni Hyundai ovlašćenog servisa. Ovo se ne odnosi na  pneumatike čiju garanciju preuzima proizvođač istih.

 

1.1 Period garancije

Hyundai Srbija d.o.o. daje ograničenu garanciju za vozilo u trajanju označenom pečatom na prvoj strani ove servisne knjižice. Navedeni period uključuje i saobraznost (zakonsku garanciju), a počinje da važi od dana izdavanja računa za vozilo kupcu.

1.2 Garancija za boju

Odnosi se na greške u boji. Pokriva one mane koje su nastale usled grešaka u samom materijalu ili proizvodnji. Garancija iznosi 60 meseci bez ograničenja u broju pređenih kilometara, i to ukoliko se boja oljuštila, potklobučila ili izbledela (matirala). Garantni rok počinje da teče od dana izdavanja računa za vozilo kupcu.

1.3 Garancija za bateriju

Garancija na pomoćnu, 12V bateriju, iznosi 24 meseca bez obzira na broj pređenih kilometara. Garancija na visokonaponsku bateriju iznosi 5 godina bez ograničenja pređene kilometraže. Garantni rok počinje da teče od dana izdavanja računa za vozilo kupcu. U slučaju kada je baterija zamenjena u garantnom roku, dalju garanciju preuzima proizvođač novougrađene baterije, a u skladu sa svojom politikom garancije.

1.4. Garancija za audio sistem

Garancija za originalni audio sistem iznosi 36 meseci ili 100.000 pređenih kilometara u zavisnosti od toga šta pre nastupi. Garantni rok počinje da teče od dana izdavanja računa za vozilo kupcu.

1.5. Garancija na rđu (perforacijom)

Garancija iznosi 72 meseca bez obzira na broj pređenih kilometara. Odnosi se na rđanje sa unutrašnje strane materijala ka spoljašnjosti (perforacijom). Garantni rok počinje da teče od dana izdavanja računa za vozilo kupcu. Uslov za ostvarivanje garantnih prava su redovni pregledi prema preporuci proizvođača, a prema potrebi i popravak antikorozione zaštite i/ili laka, overeni u servisnoj knjižici. Ukoliko je vozilo oštećeno u saobraćajnoj nezgodi ili na neki drugi način, popravku je potrebno obaviti u Hyundai ovlašćenom servisu uz upotrebu originalnih rezervnih delova. Nakon toga se vrši pregled antikorozione zaštite i prema potrebi, vozilo zaštićuje ponovo. Ovi radovi se izvode o trošku vlasnika vozila.

1.6 Garancija na količinu rashladnog sredstva uređaja za klimatizaciju

Garancija iznosi 12 meseci bez obzira na broj pređenih kilometara. Garantni rok počinje da teče od dana izdavanja računa za vozilo kupcu.

 

2. Šta nije obuhvaćeno garancijom

2.1. Opšte

 • Kvarovi za koje je ovlašćeni serviser utvrdio da su posledica neizvršavanja periodičnih pregleda propisanih u servisnoj knjižici i u uputstvu za korišćenje.
 • Kvarovi koji su posledica neodgovarajuće upotrebe, nedovoljnog održavanja, nemarne upotrebe ili havarija.
 • Kvarovi nastali upotrebom neoriginalnih rezervnih delova ili upotrebom ulja i maziva koja nisu preporučena u uputstvu za korišćenje i servisnoj knjižici.
 • Problemi, odnosno otkazi nastali kao posledica ugradnje uređaja i/ili dodatne opreme u neovlašćenim servisima.
 • Prskotine i ostala oštećenja na vetrobranima (prednjem i zadnjem) i svim staklima.
 • Kvarovi nastali izmenama na vozilu koje nije potvrdio ovlašćeni serviser ili korišćenje vozila za bilo kakav vid takmičenja.
 • Istrošenost delova od gume (kederi), unutrašnjih obloga, tapaciranih delova, obloga upravljača i ručice menjača, i sl. koji su posledica uobičajene upotrebe vozila.
 • Istrošenost delova sistema oslanjanja koji se radom abaju (silent blokovi, gumice balansera, krajevi spona, kugle ramena, stabilizatori, amortizeri, kao i delovi propisani za zamenu na određenoj kilometraži).
 • Manji kvarovi koji se obično ne smatraju posledicom grešaka u materijalu i/ili ugradnje.
 • Manji problemi koji su posledica nepravilne ugradnje.
 • Male vibracije i zvuci koji ne utiču na kvalitet i rad vozila.
 • Male kapljice ulja kao i kapljice drugih tečnosti na zaptivkama i drugim mestima na motoru i menjaču koje ne smanjuju bitno količinu tih tečnosti.
 • Pukotine između pojedinih površina koje su u granicama odstupanja prema normativima HMC.
 • Spoljašnja oštećenja laka, hromiranih delova i rubova koji nisu vidljiva golim okom.
 • Rđa (korozija) i oštećenja spoljašnjosti vozila prouzrokovana udarima kamenčića, šljunkom, zrncima peska i sl.
 • Troškovi transporta vozila, tzv. šlep službe, putni troškovi, troškovi nekorišćenja vozila i ostali eventualni troškovi koji su uzrokovani kvarom vozila.
 • Uobičajeno servisno održavanje koje obuhvata: proveravanje, zatezanje, podešavanje motora, podešavanje sistema za dovod goriva, podešavanje geometrije sistema oslanjanja i balansiranje točkova, čišćenje, podmazivanje, punjenje goriva, ulja za motor, ulja za kočnice, ulja za menjač, ulja u pumpi servo upravljača, elektrolitske tečnosti, tečnosti za pranje vetrobrana i ostalo…
 • Zamena delova tokom servisnog održavanja: svećice, brisači, osigurači, kočione pločice i kočioni diskovi, kočione obloge, lamela, korpa kvačila, ležaj kvačila, filteri, mlaznice, sijalice, baterija, kaiševi i drugi sličan potrošni materijal.
 • Začepljen, deaktiviran katalizator.
 • Svaka šteta nastala usled nepridržavanja preporuka proizvođača u vezi sa održavanjem i servisiranjem vozila.
 • Svaki gubitak i oštećenje delova prouzrokovano teškim uslovima na putevima (neravnine, ulegnuća, rupe i sl.).
 • Svi izdaci ili troškovi koji proizilaze iz povlačenja odnosno dorade vozila iz bilo kog razloga od strane proizvođača vozila ili proizvođača originalnih delova u garantnom roku proizvođača.
 • Svaki gubitak ili oštećenje usled saobraćajne nezgode, druge nezgode, zloupotrebe ili bilo kakve radnje ili propusta koji je nameran, nezakonit ili nastao zbog nepažnje.
 • Oštećenje prouzrokovano pregrevanjem.
 • Svaki deo čija se zamena vrši isključivo u svrhu ispunjavanja zakonskih propisa u pogledu ispitivanja, npr. podešavanje vozila ili nivoa CO2 u izduvnim gasovima motora.
 • Svaka posledica, direktna ili posredna, rata, invazije, neprijateljstva od strane stranog neprijatelja (bez obzira da li je rat objavljen ili ne), građanskog rata, pobune, revolucije, ustanka ili vojne ili nasilnim putem osvojene vlasti.
 • Šteta koja je direktno ili posredno prouzrokovana, ili proizilazi iz bilo kakvog nuklearnog goriva ili nuklearnog otpada od sagorevanja nuklearnog goriva.
 • Štete prouzrokovane poplavom ili prodiranjem vode.
 • Štete prouzrokovane usled požara ili druge opasnosti na putu.
 • Gubitak funkcije nekog dela vozila zbog niske spoljne temperature (zamrzavanjem).
 • Uobičajeni gubitak vrednosti (delovi kojima je prošao radni vek zbog starosti, poabanosti ili nepažnje).
 • Posledice upada stranog tela u vozilo.
 • Delovi koji su neispravno ugrađeni i posledice neispravne ugradnje istih.

 

2.2 Boja i rđa (korozija)

 • Površinska rđa (korozija) tj. ona, koja je različita od rđe (korozije) unutra ka spolja.
 • Garancija za vozilo na kome nije izvršen pregled antikorozivne zaštite.
 • Rđa (korozija) na izduvnom sistemu, delovima kočionog sistema, delovima upravljačkog sistema, delovima sklopa motor-menjač, vijcima i sl.
 • Rđa (korozija) koja je rezultat loše upotrebe, nebrige ili saobraćajne nezgode, vatre, oštećenja od udara kamenčića, hemijskih agresivnih materijala, grada, bilo kog oblika vremenske nepogode, više sile i sl.
 • Rđa (korozija) nastala popravkom ili zamenom delova u neovlašćenim servisima i rđa (korozija) svih delova karoserije koji nisu proizvedeni od strane HMC.
 • Naknadno bojenje čitave karoserije na zahtev stranke zbog prigovora na originalnu boju.
 • Spoljašnja oštećenja laka, hromiranih delova i rubova koji nisu vidljivi golim okom.
 • Rđa (korozija) i oštećenja spoljašnjosti vozila (laka) prouzrokovana udarima kamenčića, šljunkom, zrncima peska i sl. i bleđenje ili mutan izgled laka kao posledica neodstranjenih insekata, kiselih kiša, smola drveća, katrana, ptičijeg izmeta, industrijskih otpadaka, zagađenja, prethodnih nekvalitetnih popravki boje i laka i sl.

 

3. Dužnost vlasnika vozila u slučaju kvara u garantnom periodu

U slučaju kvara (otkaza) vozila koje je u garantnom periodu, takvog da vozilo ne može da dođe na sopstveni pogon do servisa, vlasnik vozila je dužan da pozove najbliži Hyundai ovlašćeni servis, da serviseru omogući pristup i predaju neispravnog vozila, ključeve i potrebnu dokumentaciju (saobraćajnu dozvolu, servisnu knjižicu i dr.). U tom slučaju serviser će obaviti prevoz neispravnog vozila o trošku davaoca garancije. Ovo ne važi za vozila koja imaju mobilnu asistenciju, jer se tada primenjuju pravila iz dodatka o mobilnoj asisteniciji. Ukoliko je priroda kvara (otkaza) takva da se vozilo može nesmetano kretati na sopstveni pogon, tada se vlasnik vozila obraća ili najbližem Hyundai ovlašćenom servisu ili Hyundai ovlašćenom servisu po sopstvenom izboru.

Spisak ovlašćenih servisa je sastavni deo servisne knjižice. “Hyundai Srbija d.o.o. Beograd” zadržava pravo da isti promeni. Obavezno proverite da li je servis i dalje ovlašćen za servisiranje Hyundai vozila. Proveru možete izvršiti putem telefona 011 2252 354 ili na internet stranici www.hyundai.co.rs

 

4. Razlozi koji mogu uzrokovati gubitak prava na garanciju

 • Nepoštovanje redovnog servisiranja vozila za vreme trajanja garantnog perioda prema vremenskom roku ili prema pređenoj kilometraži, a prema uslovima iz uputstva za korišćenje i servisne knjižice.
 • Popravak vozila u servisima koje nije ovlastio Hyundai, a dok je ovo u garantnom roku.
 • Ugradanja neoriginalnih rezervnih delova.
 • Nepridržavanje uputstava o korišćenju vozila datih u “Uputstvo za korišćenje”.
 • Korišćenje i/ili prepravka vozila za bilo koji vid takmičenja.
 • Bilo kakve izmene na vozilu koje nije odobrio proizvođač odnosno “Hyundai Srbija d.o.o. Beograd” kao distributer.

5+2 godine dodatne sigurnosti

Kupovinom Hyundai vozila, obezbedili ste sebi i Vašem vozilu dodatne 2 godine u kojima Vam pružamo sigurnost u vožnji.

 

Mi smo uvereni u kvalitet vozila Hyundai!

Stoga Vam nudimo dodatnu sigurnost.

U koliko dođe do potrebe za popravkom vozila u periodu nakon isteka fabričke garancije, odnosno u šestoj i sedmoj godini, sa Vama ćemo podeliti trošak popravke ili zamene vitalnih delova, u vidu učešća u iznosu od 50% ukupnih troškova popravke.

 

Kako obezbediti pravo na dodatnu sigurnost

 • Kupovinom vozila automatski ste ispunili preduslov za ostvarivanje prava na dodatnu sigurnost;
 • Održavajte vozilo u skladu sa preporukama proizvođača iz servisne knjižice vozila.

 

Šta je obuhvaćeno programom dodatna sigurnost

 • Motor, mehanički delovi motora, kao što su kolenasto vratilo, klipni mehanizam, blok, glava cilindra;
 • Menjač, svi mehanički delovi kao što su vratila, osovine, zupčanici, sinhroni;
 • Svi davači, senzori i aktuatori i kontrolne jedinice iz grupacije delova motor/menjač.

 

Šta nije obuhvaćeno

 • Delovi koji nisu navedeni, kao ni oštećenja koja su nastala kao posledica dinamičkih uticaja okoline;
 • Ostali delovi koji se tokom rada troše, kao što su na primer obloge kočnica, set kvačila, zamajca, delovi od gume i plastike.

 

Opšte odredbe, odgovornost vlasnika

 • Redovno održavanje prema preporučenom rasporedu iz ove servisne knjižice vozila koje obavlja kvalifikovano, obučeno osoblje u Hyundai ovlašćenim servisima;
 • Svaki periodični pregled i servis potrebno je evidentirati u servisnoj knjižici vozila;
 • Spisak ovlašćenih servisera je sastavni deo servisne knjižice i podložan je promenama. Pre servisiranja vozila, molimo Vas da proverite da li je serviser i dalje ovlašćen za servisiranje Hyundai vozila.

 

Koji razlozi mogu da dovedu do poništavanja prava na dodatnu sigurnost

 • Nepoštovanje redovnog servisiranja vozila u garantnom periodu, prema planu održavanja;
 • Popravak vozila u servisima koje nije ovlastio Hyundai;
 • Ugradnja neorginalnih rezervnih delova;
 • Korišćenje vozila u svrhama koje nije odobrio proizvođač (bilo koji vid takmičenja, izmene na vozilu).

 

Hyundai preporuke

 • Koristite orginalne rezervne delove;
 • Hyundai preporučuje upotrebu Shell ulja;
 • I nakon isteka garantnog perioda, preporučujemo Vam da servisiranje nastavite u Hyundai ovlašćenim servisima;
 • Radite sa profesionalcima koji najbolje poznaju Vaše vozilo;
 • Ukoliko poželite da se rastanete od Vašeg ljubimca, ponudite ga prvo nama, mi znamo koliko vredi.

 

Hyundai Srbija d.o.o.
Beograd, 01.08.2015.

 

Garancija – preuzmite  PREUZIMANJE

Imate dodatna pitanja

Podelite ovu stranicu